Theo đó, trong năm 2012, Kon Tum sẽ hỗ trợcho 836 hộ nghèo đồng bào các dân tộc ở các huyện Đắk Hà, Đắk Tô, Đắk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Kon Rẫy trồng mới 589 héc-ta cao su tiểu điền, với tổng kinh phíhơn 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vốn đối ứng của các huyện. Với số tiền trên, Kon Tum sẽ tập trung hỗ trợ các nội dung gồm: hỗ trợ giống, phân bón; hợp đồng cán bộ kỹ thuật tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cao su, v.v…